y
Logotype

Markkina ja asiakkaat

Adapteon markkinat koostuvat mukautettavien rakennusten vuokrauksesta
ja myynnistä Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Alankomaissa.
Mukautettavat rakennukset ovat tehdasvalmisteisia modulaarisia
rakennuksia, joiden toimivuus ja laatu vastaa paikan päällä rakennettuja
rakennuksia. Niitä voidaan käyttää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeisiin, ja niitä tarjotaan useille segmenteille, kuten kouluksi, päiväkodeiksi, toimistoiksi ja muille yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikoiksi.

Julkinen sektori on tärkein asiakassegmentti, ja siihen kuuluvat kunnat, läänit, viranomaiset, julkiset laitokset ja muut julkisen sektorin yhteisöt. Julkisen sektorin asiakkaiden suuri osuus vakauttaa markkinoita pitkällä aikavälillä. Suuri osa sekä vuokraus- että myyntimarkkinoista koostuu sosiaalisiin infrastruktuuriin liittyvistä asiakassegmenteistä, joita julkinen sektori hallitsee. Useimmissa tapauksissa julkisilla asiakkailla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiloja erilaisiin tarpeisiin,
kuten päiväkodeille, kouluille ja vanhustenhoitolaitoksille. Sen vuoksi markkinoihin vaikuttavat suurelta osin taustalla olevat kysyntätekijät, ennen kaikkea alueellinen väestökehitys ja peruskorjaustarpeet, pikemmin kuin yleinen taloudellinen tilanne.

Markkinoiden kasvu, veturit ja trendit

Mukautettavien rakennusten vuokraus- ja myyntimarkkinat ovat osoittaneet vahvaa historiallista kasvua. Sekä vuokraus- että myyntimarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvua tukevat rakenteellisen kysynnän veturit ja trendit, kuten: Väestönkasvu ja kaupungistuminen, lasten kasvava määrä koulu- ja päiväkodeissa sekä kasvava vanhusväestö, rakennuskannan ikääntyminen ja peruskorjaustarpeet sekä mukautettavien rakennusten suosion kasvu.

Väestönkasvu ja kaupungistuminen

Väestönkasvu ja kaupungistuminen vaikuttavat alueellisiin tilantarpeisiin niin kasvukeskuksissa kuin nettotappioalueillakin, mikä tarjoaa mahdollisuuksia mukautettaville rakennuksille. Kasvukeskuksissa tarvitaan usein kiireesti tilaa. Kaupungistumisen vaikutukset koskevat erityisesti päiväkoti- ja koulukiinteistöjen tarjoajia, sillä kaupunkeihin muuttavat ovat usein nuoria tai perheitä. Suurissa kaupungeissa, joissa tilaa voi olla vaikea hankkia, mukautettavia rakennuksia voidaan käyttää äkillisen kysynnän kasvun käsittelyyn. Vaihtoehtoisesti mukautettavia rakennuksia voidaan käyttää "ajan ostamiseen" pysyvä pitkän aikavälin ratkaisuja koskevissa monimutkaisissa päätöksentekoprosesseissa.

Toisaalta joustavia ratkaisuja suositaan nettotappioalueilla. Koska kuntien voi olla vaikeaa ennustaa tulevia rakennustarpeita ja sitoutua paikan päällä rakennettuihin ratkaisuihin, joista syntyy pitkäaikaisia velvoitteita, kunnat valitsevat väliaikaisia vuokrausratkaisuja, koska ne tarjoavat joustavuutta ja rajoittavat rahoitusvastuita. Pysyvään tehdasvalmisteiseen avaimet käteen-ratkaisuun investoimista voidaan myös pitää toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona paikan päällä rakennetuille rakennuksille, koska mukautettavia rakennuksia voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen.

Väestökehitys luo tarpeen mukautettaville rakennuksille

Lapset ja vanhukset ovat hyvin edustettuina Adapteon markkinoilla. Lasten määrän kasvu ja nopeasti ikääntyvä väestö luovat merkittäviä mahdollisuuksia siirtokelpoisille tilaratkaisuille.

Pohjoismaiden väestörakenteen muutokset ovat johtaneet Euroopan nopeimmin kasvavaan vanhusten määrään. Väestön ikääntyminen johtaa tilakysynnän pysyvään ja jokseenkin ennustettavaan kasvuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia vanhustenhoidon markkinasegmentille.

Yleisesti ottaen lasten määrän Pohjoismaissa odotetaan kasvavan hieman tulevaisuudessa, pääasiassa Ruotsissa ja Tanskassa. Kunnilla ja muilla julkisyhteisöillä on lakisääteinen velvollisuus tarjota tilaa päiväkodeille ja kouluille. Näin ollen erityisesti suurissa kaupungeissa lasten nopea lisääntyminen luo kiireellistä tarvetta lisäkapasiteetille, mikä suosii mukautettavia rakennusratkaisuja nopeilla ja ennustettavilla toimituksilla.

Vanheneva rakennuskanta, jolla on kasvava korjaustarve

Rakennuskanta vanhenee Pohjoismaissa ja Saksassa, mikä lisää sekä remonttien että uudisrakentamisen tarvetta, mikä puolestaan lisää tilapäisten ja pysyvien tilojen tarvetta. Ikääntyvän rakennuskannan odotetaan vaikuttavan erityisesti päivähoito-, terveydenhuolto- ja koulukiinteistömarkkinoihin.

Noin puolet pohjoismaisesta koulutusrakennuskannasta rakennettiin 1960-luvun ja 1980-luvun välillä. Näin ollen tulevina vuosina tämä osa rakennuskannasta lähestyy 50 vuoden ikää, jolloin peruskorjauspalvelujen tarve tyypillisesti kasvaa. Vanheneva rakennuskanta kasvattaa myös uudisrakentamisvolyymiä. Uudisrakentamisen volyymit lisäävät korkealaatuisten puolipysyvien mukautettavien rakennusratkaisujen kysyntää, koska ne voidaan tarjota joustavampana ja tehokkaampana vaihtoehtona paikan päällä rakennetuille rakennuksille.

Yksityisen sektorin kasvu ja teollinen toiminta

Edellä mainittujen markkinatekijöiden ja suuntausten lisäksi yksityisen sektorin kasvu ja teollinen toiminta tukevat markkinoiden kehitystä ja lisäävät mukautettavien rakennusratkaisujen tarvetta erityisesti toimistoasiakassegmentissä. Kasvava tilauskanta lisää resurssien ja kapasiteetin tarvetta, mikä kasvattaa teollisuusyritysten sekä tilapäisten että pysyvien tilojen tarvetta. Modulaaristen rakennustekniikoiden lisääntynyt hyväksyntä sekä joustavuuden ja nopean toimituksen arvostus yksityisellä sektorilla tukee myös mukautettavien rakennusmarkkinoiden laajentumista.

Kilpailuympäristö

Pohjoismaiden vuokrausmarkkinoilla on kourallinen suuria mukautettavien rakennusten tarjoajia. Pohjoismaisilla vuokrausmarkkinoilla Adapteo on suurin toimija, jolla on hieman yli neljäsosa markkinoista. Saksan vuokrausmarkkinoilla Adapteolla on muutaman prosentin markkinaosuus, ja siellä se on yksi markkinoiden kymmenestä suurimmasta toimijasta.Kilpailuympäristö vaihtelee jonkin verran maantieteellisen alueen mukaan, mutta yleinen piirre on se, että markkinat ovat vakiintuneet.

Viime vuosina useat kiinteistöyhtiöt ovat pyrkineet sosiaalisten infrastruktuurikiinteistöjen markkinoille. Tämä korostaa myös tarvetta kehittää ratkaisuja sosiaalisen infrastruktuurin alalla ja erityisesti kiinteistösegmentillä. Kiinteistöyhtiöitä tulisi pitää Adapteon arvokkaina kumppaneina, jotka lisäävät rakennuskannan peruskorjausten tarvetta ja kysyntää.

Suuren koon ja paikallisen läsnäolon suosiminen

Kilpailuympäristö suosii suurta kokoa ja paikallista läsnäoloa. Asiakkailla on yleensä erilaisia tarpeita, ja suuri rakennuskalusto mahdollistaa laajan valikoiman erilaisia ratkaisuja, jotka ovat helposti asiakkaiden saatavilla vaarantamatta korkeaa käyttöastetta. Pienemmillä yrityksillä ei luultavasti ole yhtä helposti saatavilla asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaavia ratkaisuja, ja moduulien palautumisella asiakkailta vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi on suurempi vaikutus käyttöasteeseen kuin suurilla toimijoilla. Suuri rakennusportfolio mahdollistaa myös osallistumisen suurempiin hankkeisiin, joita pienten yritysten ei usein ole mahdollista toteuttaa. Adapteon vuokrarakennusportfolio on pohjoismaiden suurimpia, mikä tuo kilpailuetua, koska se mahdollistaa nopeat toimitukset sekä kysynnän ja tarjonnan sovittamisen.

Tiukemmat sääntelyvaatimukset

Pohjoismaissa sääntelyvaatimukset ovat tiukemmat ja vaativat mukautettavilta rakennuksilta parempaa laatua verrattuna Keski-Eurooppaan. Tämä suosii paikallisia vakiintuneita yrityksiä, koska keskieurooppalaisten yritysten rakennusten laatu ei välttämättä täytä tiukempia pohjoismaisia vaatimuksia. Sääntelyvaatimusten kiristyessä entisestään on tärkeää, että meillä on nykyaikainen korkealaatuinen kalusto, joka on valmis tulevaan sääntely-ympäristöön sekä valmiudet ja kyvyt reagoida sääntelymuutoksiin. Mukautettava rakennusportfolio, joka voidaan helposti ja edullisemmin päivittää vastaamaan muuttuvia sääntelyvaatimuksia, on kilpailuetu. Adapteo tekee suurimman osan investoinneistaan kehittyneisiin ratkaisuihin, jotka ovat valmiina tulevaisuuden muutoksiin ja jotka voidaan helposti päivittää pienemmillä kustannuksilla, samalla kun tehdään tarvittavat investoinnit varmistaaksemme, että koko kalusto täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Adapteon vahvuudet

Adapteo sijoituskohteena

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.